Pravila nagradnog takmičenja „Ne budi ovca!“

Član 1

Organizator

Organizator nagradnog takmičenja pod nazivom ‘Ne budi ovca!‘ (u daljem tekstu ‘Takmičenje‘) je Knauf

Insulation d.o.o. Batajnički drum 16b, 11080 Zemun-Beograd, Srbija, matični broj 07641567 (u daljem tekstu ‘Organizator‘).

Član 2

Svrha Takmičenja

Takmičenje se organizuje u cilju promocije izolacionih materijala Organizatora, s naglaskom na fasadne proizvode i uštedu na energentima za grejanje i hlađenje u objektima koji su izolovani kamenom vunom.

Član 3

Trajanje Takmičenja

Takmičenje se održava u periodu od 05.09.2022. u 12:00 sati do 30.09.2022. u 23:59 sati.

Član 4

Objava pravila Takmičenja

Pravila Takmičenja će biti objavljena na stranici https://izolujtese.rs/ovcica-te-nagraduje/pravila.

Član 5

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sve punoletne osobe državljani Republike Srbije koji su ispunili uslove za učešće na stranici Takmičenja https://izolujtese.rs/ovcica-te-nagraduje/, tj. odgovorili na zadata pitanja i ostavili svoje osnovne podatke.

Pravo učestvovanja se uskraćuje zaposlenima Organizatora i članovima njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) kao i osobama koje su na bilo koji način učestvovale u pripremi i realizaciji Takmičenja, kao i članovima njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 6

Kako učestvovati u Takmičenju

Za učestvovanje u Takmičenju potrebno je proći proces u skladu sa članom 5, alineja 1. Potrebno je:

 • odgovoriti na tri pitanja
 • upisati svoje ime i prezime
 • upisati svoju e-mail adresu
 • upisati svoj broj mobinog telefona
 • upisati adresu objekta na koji će biti ugrađena prva nagrada, u slučaju osvajanja

Učestvujući u takmičenju, učesnik prihvata i odobrava da se prijavljeni podaci koriste isključivo u cilju održavanja Takmičenja, u skladu sa izjavom na kraju ovog Pravilnika.

Učesnici su dužni prilikom ostavljanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontaktne podatke.

Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira u slučajevima iz čl. 10. i čl. 11. ovih Pravila koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti zbog netačnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta iako su podaci tačni, postupiće se u smislu odredaba čl. 10. i čl. 11. ovih Pravila

Član 7

Nagradni fond

Fond nagrada se sastoji od:

Prva nagrada

 • 150 m2 kamene mineralne vune FKD-N Thermal za izolaciju fasade, debljine 100 mm.

Nagrade 2-5.

 • 4 x Knauf Insulation ženski hoodie ili muški prsluk.

Nagrade 6-10.

 • 5 x Majica Knauf Insulation.

Učesnici Takmičenja nemaju pravo zahtevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Dobitnik prve nagrade je obvezan ugraditi prvu nagradu na objekat na adresi koju je prijavio u Takmičenju.

U suprotnom Organizator zadržava pravo da ne isporuči prvu nagradu dobitniku i nagrada će se dodeliti jednom od dobitnika utešne nagrade nakon ponovnog izvlačenja uz pomoć generatora redosleda na random.org.

Član 8

Određivanje i proglašenje pobednika

Organizator će dobitnike odrediti uz pomoć generatora random.org, a proglasiće ih u sredu, 05.10.2022. u 12:00 sati.

Član 9

Objava pobednika

Dobitnici nagrada će pisanim putem biti obavešteni o dobijenoj nagradi na e-mail adresu s kojom su se prijavili na Takmičenje, a njihovo ime, prezime i grad/mesto će biti objavljeni na stranici https://izolujtese.rs/ovcica-te-nagraduje/dobitnici i na https://www.facebook.com/knaufInsulationserbia u sredu 05.10.2022. Dobitnici nagrada saglasni su da se njihovo ime, prezime i grad/mesto objave.

Član 10

Preuzimanje nagrada

Prva nagrada

 • Dobitnik koji je obavešten o dobitku, mora se javiti u roku od (5) pet dana od primljenog pisanog obaveštenja o osvojenoj nagradi. Ukoliko se ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu, a nagrada će se dodeliti jednom od dobitnika utešne nagrade nakon ponovnog izvlačenja uz pomoć generatora poretka na random.org. Organizator će isporučiti prvu nagradu 15 dana pre obnove fasade na objektu na adresi koju je prijavio dobitnik prve nagrade. Pre toga, Organizator će obići objekat, kao i najmanje jednom za vreme ugradnje vune.
 • Operativni detalji preuzimanja nagrade će se dogovarati sa dobitnikom zasebno.

Ostale nagrade

 • Biće poslate poštom na kućnu adresu koju će dobitnici dostaviti nakon što budu obavešteni da su dobili nagradu

Član 11

Uklanjanje uvredljivog sadržaja

Organizator će pregledati sav prijavljen sadržaj i zadržava pravo u bilo kom trenutku diskvalifikovati prijavljene učesnike u sledećim slučajevima:

 • Učesnik prekrši ova pravila ili ostavi netačne lične podatke prilikom davanja Saglasnosti,
 • Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata na kontaktne podatke iz čl. 6,

Diskvalifikovani učesnici će biti obavešteni o svojoj diskvalifikaciji pisanim putem.

Član 12

Publicitet

Učestvovanjem u Takmičenju učesnik prihvata ova Pravila i saglasan je da se, ukoliko postane dobitnik prve nagrade, njegovo ime, prezime i fotografija kuće mogu javno objaviti i bez naknade koristiti od strane Organizatora u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu, a za marketinške potrebe Organizatora.

Dobitnik prve nagrade je saglasan da Organizator može u svrhu edukacije i promocije pratiti ugradnju izolacije te objaviti propratne tekstove, fotografije i filmove kuće koja će se izolovati izolacijom osvojenom u ovom Takmičenju.

Član 13

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Član 14

Prestanak obaveza

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Takmičenja prema dobitniku.

Član 15

Mogućnost promene pravila Takmičenja

Učesnik Takmičenja prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, o čemu će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni.

Član 16

Mogućnost prekida Takmičenja

Takmičenje se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima. Učesnici će o prekidu Takmičenja biti blagovremeno obavešteni.

Član 17

Rešavanje spora

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Takmičenja nadležan je sud u Beogradu.

Član 18

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Knauf Insulation posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu u novembru 2018. godine.

Izjava

Učestvovanjem u Takmičenju, dajem svoj izričiti pristanak Organizatoru da prikuplja i obrađuju moje lične podatke (ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona) za potrebe sprovođenja Takmičenja.

Učesnici Takmičenja pristaju na to da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi njihovo ime, prezime i mesto stanovanja u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti dobitnika te da ih koristi u reklamne svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto, a na temelju ove njihove izjave i pristanka.

Učesnici u Takmičenju su saglasni da je celokupan spomenuti materijal vlasništvo Organizatora te se obavezuju suzdržati se od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva nad navedenim materijalom. Isto tako, učesnici su saglasni da Organizator može komunicirati s njima o Takmičenju u razdoblju od 6 meseci nakon njegovog završetka.

Pri obradi ličnih podataka, Organizator deluje u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Učesnik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za potrebe direktnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Knauf Insulation doo Beograd, Batajnički drum 16b, Zemun-Beograd ili na e-mail [email protected] Po prijemu takvog prigovora Organizator se obavezuje da zaustavi dalju obradu ličnih podataka učesnika koji se odnose na njega, a u svrhu direktnog marketinga. Prigovor na obradu ličnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utiče na učešće učesnika u Takmičenju.